WALLIX ADMIN BASTION SUITE

WALLIX ADMIN BASTION SUITE

این راه کار با بهره گیری از سه ماژول قدرتمند Access Manager، Session Manager و Password Manager مانند یک ربات هوشمند، بدون وقفه، بدون خطا و غیرقابل انکار، از زمان ورود و احراز هویت کاربران دارای دسترسی سطح بالا، با ایشان همراه خواهد بود و تمامی فعالیت ایشان را رصد و کنترل می نماید. این راه کار قادر است، حتی اقدام به فعایت های غیرمجاز Privileged User ها را، قبل از به نتیجه رسیدن، با سیاست های سازمان تطبیق داده و عکس العمل بلادرنگ انجام دهد. عکس العملی مانند جلوگیری از انجام فعایت، هشدار دادن و یا آگاه کردن افراد ذیصلاح، در کنار تولید Log و تریل های شبه ودیویی با قابلیت منحصر به فرد جستجو بر اساس محتوا بر روی آنها.